Zakres usług i wynagrodzenie

Zakres usług i wynagrodzenie

Zakres usług kancelarii obejmuje zarówno kompleksowe prowadzenie spraw (w tym zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi we wszystkich instancjach), jak i sporządzanie pism procesowych (m.in. środków odwoławczych, np. apelacji), opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, czy też udział w poszczególnych czynnościach przed sądami oraz organami.

Kancelaria świadczy obsługę osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym spółek.

Działalność kancelarii skupia się przede wszystkim w obszarze:

 1. prawa cywilnego, w tym m.in. w zakresie:
  • zniesienia współwłasności nieruchomości;
  • spraw o zasiedzenie;
  • ustanowienia służebności, w tym służebności przesyłu;
  • hipoteki i zastawu;
  • ochrony własności, w tym eksmisji;
  • sporządzania i analizy umów;
  • dochodzenia odszkodowań, w tym odszkodowań od zakładów ubezpieczeń (ubezpieczenia OC);
  • spraw o ubezwłasnowolnienie;
  • spraw o zachowek;
  • stwierdzenia nabycia spadku;
  • przyjęcia i odrzucenia spadku;
  • działu spadku;
  • spraw egzekucyjnych (w tym skargi na czynność komornika)
 2. prawa rodzinnego, w tym m.in. w zakresie:
  • rozwodów;
  • separacji;
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej;
  • podziału majątku wspólnego byłych małżonków;
  • przysposobienia (tzw. adopcja);
  • uregulowania kontaktów z dzieckiem;
  • pozbawienia oraz ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem;
  • ustalenia miejsca pobytu dziecka;
  • alimentów;
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa.
 3. prawa karnego, w tym m.in. w zakresie:
  • obrony oskarżonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (policja, prokuratura), jak i przed sądem;
  • reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego (oskarżyciel posiłkowy);
  • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;
  • sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zażaleń na odmowę wszczęcia/umorzenie postępowania przygotowawczego;
  • spraw karnoskarbowych;
 4. prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. w zakresie:
  • dozoru elektronicznego;
  • odroczenia wykonania kary;
  • przerwy w odbywaniu kary;
  • udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia;
  • spraw w przedmiocie zarządzenia kary warunkowo zawieszonej
 5. prawa administracyjnego, w tym m.in. w zakresie:
  • planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • podziału i rozgraniczenia nieruchomości;
  • prawa budowlanego;
  • sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 6. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. w zakresie:
  • ustalenia stosunku pracy;
  • rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę;
  • dochodzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne;
  • wydania świadectwa pracy;
  • urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
  • analizy umów o pracę;
  • odwołań od decyzji ZUS;
 7. prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.
  • rejestracji spółek i tworzenia umów spółek;
  • rejestracji działalności gospodarczej;
  • ochrony konkurencji i związanych z tym roszczeń;
  • sporządzania umów.

Wynagrodzenie ustalane jest z każdym klientem indywidualnie i zależy m.in. od nakładu pracy, specyfiki sprawy oraz zakresu czynności, które należy w danym wypadku wykonać.